Blog

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานวิจัยและพัฒนาร่วมกับองค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทย
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยของรัฐในการทำงานวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 มิ.ย. 59 – 9 ก.ค. 59 (เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์)

– กำหนดการ
– ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา
– กำหนดการ
– โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ