ทุน สกว.อุตสาหกรรม โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยการวิจัยและพัฒนา

อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต